در به در به دنبال شادی - مرکز مشاوره اسپادانا

مجموعه داستان‌های کوتاه از خاطرات یک روانشناس 1

عمده‌ی این قصه‌ها، قصه‌هایی نیستند که من آن‌ها را ساخته باشم، این قصه‌ها مرا ساخته‌اند. بیش از 30 سال شنیدن زندگی مردان و زنان و کودکان و نوجوانانی که یا به تنگ آمده‌اند و یا زندگی را بر خود و دیگران تنگ کرده‌اند گاه و بی‌گاه، به‌جا و بی‌جا مرا به تنگناهایی برده‌اند که چه بسیار برای بیرون آمدن از آن، خود درمانده‌ام. گاه با آن‌ها گریسته‌ام و چه بسیار در خلوت، در کار خود مانده‌ام. گاه با همکار یا استادی مشورت کرده‌ام و گاه عزیزی را به کمک خواسته¬ام.

قصه‌ها، قصه‌های غصه‌اند. مردمانی که در به در به دنبال شادی بوده‌اند. گاه من هم با آن‌ها به جست‌و‌جوی شادی برآمده‌ام و گاه از همان ابتدا عصای سفیدی به دست گرفته‌ام که «آی شادی کجاست؟»

بسیار، خود درمانده بوده‌ام. بسیار به روان‌شناسان همکار و روان‌شناسی پناه برده‌ام و اعتراف می‌کنم که گاه از آن گریخته¬ام چرا که «انتقال متقابل» به عنوان مقوله‌ای غربی نتوانسته است جان شرقی مرا از همزاد پنداری با مراجعینم برهاند و نتوانسته‌ام مراجعم را جای خود، فرزندم و یا برادر و خواهرم و یا پدر و مادرم نبینم.

قصه‌ها، قصه‌های من نیستند و بی هیچ مهارتی آکادمیک در قصه‌نویسی، از جان برآمده‌اند و برکاغذ نشسته‌اند و حاصل آمیزش جان من با رنج مراجعینم بوده است. نخواسته¬ام از حق دور شوم و یا حقه‌ای به کار بزنم تا حادثه‌ای در قصه‌ام شکل بگیرد. این قصه‌ها، غصه‌ی مردمانی بوده که بعضاً خود، سرا پا حادثه بوده‌اند.

در جمع کردن این مجموعه مدیون بسیاری از مراجعینم هستم. خاطراتی هم از دوران کودکی و بزرگسالی خود نوشته‌ام که به سیاق همراهی و همنوایی با بقیه¬ی خاطرات حرفه‌ای‌ام بوده است. شاید شباهت‌هایی که با مردم دیده‌ام و کمک‌هایی که از آن‌ها گرفته‌ام موجب شده باشد که جرئت خود افشایی یافته و خود را میان آن‌ها و زندگی‌نامه‌ی‌شان آشنا و امن دیده باشم. گاه نیز قصه‌های تکریم و غصه¬های دوستانی را نوشته‌ام که جزء زندگی حرفه‌ایم نبوده‌اند ولی بزرگواری آن‌ها موجب شده که از آن‌ها نیز بنویسم.

سعی کرده¬ام راز کسی فاش نشود اما گاه بزرگی فاجعه چنان بوده که ممکن است دیگران بتوانند موضوعی را حدس بزنند. ممکن است بعضی از خوانندگان کتاب از همان افرادی باشند که به من مراجعه داشته¬اند اما غیر از خودشان کسی نخواهد فهمید که این راز آن‌هاست.

این مجموعه به زعم بعضی از دوستان و همکاران و اساتید ممکن است بتواند برای بعضی خوانندگان کتاب، نکته‌هایی داشته باشد. امید است که چنین باشد.

1425 نظرها
 1. 1
  BVZ_Moskva_p

  BVZ_Moskva_p

  Быстромонтажные здания: экономический доход в каждом блоке!
  В современной реальности, где время равно деньгам, сооружения с быстрым монтажем стали реальным спасением для компаний. Эти современные конструкции включают в себя солидную надежность, эффективное расходование средств и молниеносную установку, что обуславливает их идеальным выбором для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые каркасные здания[/url]
  1. Высокая скорость возвода: Секунды - определяющие финансовые ресурсы в бизнесе, и объекты быстрого монтажа дают возможность значительно сократить время строительства. Это преимущественно важно в моменты, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать доход.
  2. Экономичность: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто бывает менее, по отношению к обычным строительным проектам. Это обеспечивает экономию средств и получить более высокую рентабельность инвестиций.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, экспресс-конструкции - это великолепное решение для коммерческих проектов. Они сочетают в себе молниеносную установку, эффективное использование ресурсов и повышенную надежность, что сделало их первоклассным вариантом для предпринимателей, ориентированных на оперативный бизнес-старт и получать прибыль. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, оптимальные моментальные сооружения для вашего предстоящего предприятия!

 2. 1
  BVZ_Moskva_O

  BVZ_Moskva_O

  Быстромонтажные здания: экономический доход в каждой детали!
  В современном мире, где время - деньги, скоростройки стали реальным спасением для коммерческой деятельности. Эти новаторские строения обладают устойчивость, экономичное использование ресурсов и ускоренную установку, что сделало их оптимальным решением для коммерческих мероприятий.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Строительство легковозводимых зданий[/url]
  1. Срочное строительство: Минуты - важнейший фактор в коммерческой деятельности, и сооружения моментального монтажа дают возможность значительно сократить время строительства. Это преимущественно важно в моменты, когда важно быстро начать вести бизнес и начать получать прибыль.
  2. Экономия: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто остается меньше, по отношению к традиционным строительным проектам. Это позволяет сэкономить средства и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]https://www.scholding.ru[/url]
  В заключение, скоро возводимые строения - это оптимальное решение для проектов любого масштаба. Они обладают быстроту возведения, экономичность и высокую прочность, что делает их отличным выбором для профессионалов, готовых к мгновенному началу бизнеса и получать деньги. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, лучшие скоростроительные строения для ваших будущих проектов!

 3. 1
  BVZ_Moskva_p

  BVZ_Moskva_p

  Моментально возводимые здания: коммерческая выгода в каждом блоке!
  В современном мире, где часы - финансовые ресурсы, здания с высокой скоростью строительства стали решением, спасающим для предпринимательства. Эти прогрессивные сооружения комбинируют в себе надежность, финансовую эффективность и молниеносную установку, что дает им возможность превосходным выбором для разнообразных предпринимательских инициатив.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые каркасные здания из металлоконструкций[/url]
  1. Высокая скорость возвода: Время - это самый важный ресурс в финансовой сфере, и объекты быстрого монтажа обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это преимущественно важно в вариантах, когда срочно нужно начать бизнес и начать зарабатывать.
  2. Финансовая экономия: За счет оптимизации процессов производства элементов и сборки на месте, расходы на скоростройки часто приходит вниз, чем у традиционных строительных проектов. Это позволяет сократить затраты и обеспечить более высокий доход с инвестиций.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]scholding.ru/[/url]
  В заключение, моментальные сооружения - это лучшее решение для коммерческих задач. Они обладают эффективное строительство, финансовую эффективность и устойчивость, что сделало их превосходным выбором для профессионалов, активно нацеленных на скорый старт бизнеса и обеспечивать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, превосходные экспресс-конструкции для ваших будущих проектов!

 4. 1
  BVZ_Moskva_O

  BVZ_Moskva_O

  Экспресс-строения здания: финансовая выгода в каждой составляющей!
  В современной действительности, где секунды - доллары, сооружения с быстрым монтажем стали настоящим спасением для коммерции. Эти новаторские строения включают в себя повышенную прочность, эффективное расходование средств и мгновенную сборку, что дает им возможность оптимальным решением для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Быстровозводимые здания[/url]
  1. Быстрота монтажа: Секунды - определяющие финансовые ресурсы в экономике, и здания с высокой скоростью строительства дают возможность значительно сократить время строительства. Это преимущественно важно в моменты, когда требуется быстрый старт бизнеса и начать получать прибыль.
  2. Бюджетность: За счет совершенствования производственных операций по изготовлению элементов и монтажу на площадке, экономические затраты на моментальные строения часто оказывается ниже, по отношению к обычным строительным проектам. Это позволяет получить большую финансовую выгоду и получить лучшую инвестиционную отдачу.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]http://scholding.ru/[/url]
  В заключение, объекты быстрого возвода - это великолепное решение для коммерческих инициатив. Они сочетают в себе ускоренную установку, экономическую эффективность и устойчивость, что делает их идеальным выбором для фирм, желающих быстро начать вести бизнес и получать доход. Не упустите момент экономии времени и средств, превосходные экспресс-конструкции для вашей будущей задачи!

 5. 1
  BVZ_Moskva_O

  BVZ_Moskva_O

  Моментально возводимые здания: экономический доход в каждом кирпиче!
  В нынешней эпохе, где минуты - капитал, здания с высокой скоростью строительства стали настоящим спасением для предпринимательства. Эти современные сооружения комбинируют в себе надежность, финансовую экономию и быстрый монтаж, что делает их идеальным выбором для бизнес-проектов разных масштабов.
  [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]Проект быстровозводимого здания цена[/url]
  1. Быстрота монтажа: Секунды - определяющие финансовые ресурсы в финансовой сфере, и быстровозводимые здания обеспечивают существенное уменьшение сроков стройки. Это значительно ценится в постановках, когда срочно требуется начать бизнес и начать извлекать прибыль.
  2. Финансовая выгода: За счет оптимизации производства и установки элементов на месте, бюджет на сооружения быстрого монтажа часто остается меньше, по сравнению с обычными строительными задачами. Это обеспечивает экономию средств и достичь большей доходности инвестиций.
  Подробнее на [url=https://bystrovozvodimye-zdanija-moskva.ru/]https://www.scholding.ru/[/url]
  В заключение, быстровозводимые здания - это идеальное решение для проектов любого масштаба. Они объединяют в себе молниеносную установку, экономию средств и долговечность, что позволяет им оптимальным решением для компаний, имеющих целью быстрый бизнес-старт и обеспечивать доход. Не упустите шанс на сокращение времени и издержек, наилучшие объекты быстрого возвода для ваших будущих инициатив!

 6. 1
  카지노사이트

  카지노사이트

  Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to
  assert that I acquire actually enjoyed account your
  blog posts. Anyway I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 7. 1
  whecync

  whecync

  Management of Pediatric Depression cialis 20 mg 1 Pharmacologic stress testing is an alternative modality in patients who are unable to exercise and with the following conditions

 8. 1
  whecync

  whecync

  cialis no prescription Medicaid is typically the only payer for wrap around benefits

 9. 1
  motrin 400mg cheap

  motrin 400mg cheap

  glimepiride uk glimepiride otc glimepiride tablets

 10. 1
  big fish casino online

  big fish casino online

  real money online casino virginia real money online casino south dakota online casino slot machines for real money

 11. 1
  avapro 150mg medication

  avapro 150mg medication

  divalproex tablet divalproex 250mg without a doctor prescription buy divalproex

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.